shì | 承旨切
眂皃。从目氏聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

視皃也。
馬融長笛賦。特麚昏髟。李曰昏、視也。髟、振髦也。按昏眂一字也。與眡別。眡、古文視。氐聲。在十五部。眂、氏聲。在十六部。宋元以來尟有知氏氐之不可通用者。
从目。氏聲。
承𣅀切。李善昌夷切。廣韵。眂眂、役目也。是支切。按古音在支紙韵。
comments powered by Disqus