xuān | 虚言切
曲輈藩車。从車干聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

曲輈藩車也。
謂曲輈而有藩蔽之車也。曲輈者、戴先生曰。小車謂之輈。大車謂之轅。人所乗欲其安。故小車暢轂梁輈。大車任載而已。故短轂直轅。艸部曰。藩者、屛也。服䖍注左傳、薛綜解東京賦、劉昭注輿服志皆云車有藩曰軒。皆同許說。許於藩車上必云曲輈者、以輈穹曲而上。而後得言軒。凡軒舉之義引申於此。曲輈、所謂軒轅也。杜注左傳於軒皆曰大夫車。定九年曰。犀軒、卿車。
从車。干聲。
虚言切。十四部。藩俗作轓。
comments powered by Disqus