qǐn | 丘堇切
行難也。从走斤聲。讀若堇。

清代 段玉裁《說文解字注》

行難也。
廣雅。赾、難也。按今人靳固字當作此赾字。
从走。斤聲。讀若堇。
丘堇切。十三部。
comments powered by Disqus