chì | 丑例切
𧼪
超特也。从走契聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

超特也。
廣韵曰。𧼪同跇按足部有跇字。𨒋也。𨒋踰也。禮樂志。體容與。迣萬里。迣、迾也。於義隔。史記樂書作跇。吳都賦。跇踰竹柏。李善引如淳曰。跇、超踰也。恥曳切。𧼪與跇音義同。
从走。契聲。
丑例切。十五部。
comments powered by Disqus