qián | 昨先切
不行而進謂之歬。从止在舟上。

清代 段玉裁《說文解字注》

不行而進謂之歬。从止在舟上。
昨先切。十二部。按後人以齊𣃔之前爲歬後字。又以羽生之翦爲前齊字。
comments powered by Disqus