zuǐ | 遵誄切
識也。从此朿聲。一曰藏也。

清代 段玉裁《說文解字注》

識也。从此。朿聲。
遵誄切。古音在十六部。
一曰藏也。
藏、今字也。古作臧。廣雅。石鍼謂之?。與識訓相近。又?、韏也。與藏訓相近。韏同舒卷之卷。
comments powered by Disqus