zhènɡ | 之盛切
是也。从止,一以止。凡正之屬皆从正。
㱏

古文正从𠄞。𠄞,古上字。

𣥔

𣥔

古文正从一、足。足者亦止也。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

徐鍇曰:“守一以止也。”

清代 段玉裁《說文解字注》

是也。从一。(句)一㠯止。
江沅曰。一所㠯止之也。如乍之止亡、毋之止姦。皆以一止之。之盛切。十一部。
古文正.。从𠄞。𠄞古文上字。
此亦同䇂示辰龍童音章皆从𠄞。
古文正。从一足。足亦止也。
止部曰。止爲足。
comments powered by Disqus