tōnɡ | 他紅切
達也。从辵甬聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

達也。
通達雙聲。達古音同闥。禹貢。達于河。今文尙書作通于河。按達之訓行不相遇也。通正相反。經傳中通達同訓者、正亂亦訓治、徂亦訓存之理。
从辵。甬聲。
他紅切。九部。
comments powered by Disqus