zhù | 中句切
𨙔
不行也。从辵𩣷聲。讀若住。

清代 段玉裁《說文解字注》

不行也。
不上有馬者誤。
从辵。𩣷聲。
按𩣷、馬小皃。从馬、垂聲。讀若箠。則𨙔不得讀若住。倘云會意。則又無取馬小也。疑此字當在十六十七部。下文讀若住三字當在从辵豆聲之下。豆主同部。
讀若住。
按住當作侸。人部曰。侸、立也。立部曰。立、住也。住卽侸之俗也。中句切。四部。
comments powered by Disqus