zhì | 征例切
迾也。晉趙曰迣。从辵丗聲。讀若寘。

清代 段玉裁《說文解字注》

迾也。晉趙曰迣。
鮑宣傳。部落𡔷鳴。男女遮迣。此其義也。禮樂志。體容與。迣萬里。孟康迣音逝。此叚借也。
从辵。世聲。讀若寘。
comments powered by Disqus