yuè | 王伐切
𨒋
踰也。从辵戉聲。《易》曰:“雜而不𨒋。”

清代 段玉裁《說文解字注》

踰也。
足部曰。踰、𨒋也。踰與逾義小別。
从辵。戉聲。
王伐切。十五部。
易曰。襍而不𨒋。
𣪠辭傳文。
comments powered by Disqus