chěnɡ | 丑郢切
通也。从辵呈聲。楚謂疾行爲逞。《春秋傳》曰:“何所不逞欲。”

清代 段玉裁《說文解字注》

通也。
方言曰。逞、快也。自山而東或曰逞。江淮陳楚之閒曰逞。又曰。逞、疾也。楚曰逞。又曰。逞、解也。
从辵。呈聲。
丑郢切。十一部。
楚謂疾行爲逞。
本方言。
春秋傳曰。何所不逞欲。
左傳昭十四年文。
comments powered by Disqus