chì | 丑亦切
小步也。象人脛三屬相連也。凡彳之屬皆从彳。

清代 段玉裁《說文解字注》

小步也。象人脛三屬相連也。
三屬者。上爲股、中爲脛、下爲足也。單舉脛者、舉中以該上下也。脛動而股與足隨之。丑亦切。李斯作?。筆迹小變也。
comments powered by Disqus