zhēnɡ | 諸盈切
𢌛
行也。从廴正聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

行也。
此與辵部延征字音義同。漢武帝年號延和字如此作。今漢書多誤爲以然切之延。又或改爲从辵之延。亦非也。
从廴。正聲。
諸盈切。十一部。
comments powered by Disqus