jiù | 其久切
老人齒如臼也。一曰馬八歲齒臼也。从齒从臼,臼亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

老人齒如臼也。
如臼者、齒坳。
从齒臼。臼亦聲。
其久切。三部。
一曰馬八歲也。
馬八歲曰𩡩。齒亦如臼。俗名之齨。亦作?。
comments powered by Disqus