wèi | 于歲切
衞也。从足衞聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

衞也。
按此必有脫誤。當云躛踶也。牛部?下云。牛踶?也。然則躛?義略同。
从足。衞聲。
于歲切。十五部。
comments powered by Disqus