shú | 殊六切
玉器也。从玉𠷎聲。讀若淑。

清代 段玉裁《說文解字注》

玉器也。
徐鍇曰。爾雅。璋大八寸謂之琡。說文有𤩈無琡。宜同也。
从王。𠷎聲。讀若淑。
殊六切。三部。
comments powered by Disqus