zhì | 陟利切
跲也。从足質聲。《詩》曰:“載躓其尾。”

清代 段玉裁《說文解字注》

跲也。
釋言、毛傳皆曰。疐、跲也。疐者躓之叚借字。
从足。質聲。
陟利切。古音在十二部。詩正義引竹二反。
詩曰。載躓其尾。
豳風。載疐其尾。許所據作躓。
comments powered by Disqus