dūn | 徂尊切
踞也。从足尊聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

居也。
尸部曰。居、蹲也。是爲轉注。各本作踞也。以俗改正。又增一踞篆於蹲後。今正而刪之。左傳。蹲甲而射之。蹲、居也。引伸爲居積之義。
从足。尊聲。
徂尊切。十三部。山海經作踆。
comments powered by Disqus