xiāo | 許嬌切
聲也。气出頭上。从㗊从頁。頁,首也。
AD
𠽸

𠽸

囂或省。

清代 段玉裁《說文解字注》

聲也。
左傳。湫隘嚻塵。杜曰。嚻、聲也。廣韵曰。喧也。
气出頭上。
欠部曰歊歊、气上出皃。歊與嚻音同義近。孟子。人知之亦嚻嚻。人不知亦嚻嚻。言人自得無欲。如气上出悠閒也。
从㗊頁。
聲出而气隨之。故从㗊頁會意。許嬌切。二部。
頁亦首也。
頁部曰。頁、頭也。
comments powered by Disqus