shé | 食列切
在口,所以言也、別味也。从干从口,干亦聲。凡舌之屬皆从舌。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

徐鍇曰:“凡物入口必干於舌,故从干。”

清代 段玉裁《說文解字注》

在口所㠯言别味者也。
言下各本有也。剩字。者依韵會補。口下曰。人所以言食也。口云食。舌云别味。各依文爲義。舌后字有互譌者。如左傳舌庸譌后庸、周書美女破后譌破舌是也。
从干口。
干、犯也。言犯口而出之。食犯口而入之。
干亦聲。
干在十四部。與十五部合韵。食列切。十五部。
comments powered by Disqus