zhǐ | 諸氏切
語巳詞也。从口,象气下引之形。凡只之屬皆从只。

清代 段玉裁《說文解字注》

語巳䛐也。
巳、止也。矣只皆語止之詞。庸風母也天只、不諒人只是也。亦借爲是字。小雅樂只君子箋云。只之言是也。王風其樂只且箋云。其且樂此而已。按以此釋只。與小雅箋同。宋人詩用只爲衹字。但也。今人仍之。讀如隻。
从口。象气下引之形。
語止則气下引也。諸氏切。十六部。
comments powered by Disqus