ɡōu | 古矦切
曲也。从口丩聲。凡句之屬皆从句。

清代 段玉裁《說文解字注》

曲也。
凡曲折之物。侈爲倨、斂爲句。考工記多言倨句。樂記言倨中矩、句中鉤。淮南子說獸言句爪倨身。凡地名有句字者皆謂山川紆曲。如句容、句章、句餘、高句驪皆是也。凡章句之句亦取稽畱可鉤乙之意。古音總如鉤。後人句曲音鉤。章句音屨。又改句曲字爲勾。此淺俗分别。不可與道古也。
从口。丩聲。
古矦切。古音也。四部。又九遇切。今音也。
comments powered by Disqus