ɡōu | 古矦切
曲也。从金从句,句亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

曲鉤也。
鉤字依韵會補。曲物曰鉤。因之以鉤取物亦曰鉤。
从金句。句亦聲。
鉤鑲、吳鉤、釣鉤皆金爲之。故从金。按句之屬三字皆會意兼形聲。不入手竹金部者、會意合二字爲一字。必以所重爲主。三字皆重句。故入句部。古矦切。四部。
comments powered by Disqus