jiū | 居虯切
𦱠
艸之相丩者。从茻从丩,丩亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸之相丩者。
艸相糾繚。故从茻丩。不專謂秦𦫶也。
从茻丩。丩亦聲。
居虯切。三部。
comments powered by Disqus