qǐnɡ | 去挺切
欬也。从言殸聲。殸,籒文磬字。

清代 段玉裁《說文解字注》

欬也。
欬、屰气也。通俗文曰。利喉謂之謦欬。按謦欬見莊子徐無鬼。
从言。殸聲。
去挺切。十一部。
殸、籒文磬字。
見石部。
comments powered by Disqus