nuò | 奴各切
𧭭也。从言若聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𤻮也。
𤻮者、應之俗字。說解中有此字。或偶爾从俗。或後人妄改。疑不能明也。大徐於此部增𤻮字。誤矣。口部曰。唯、諾也。唯諾有急緩之别。統言之則皆應也。
从言。若聲。
奴各切。五部。
comments powered by Disqus