fěnɡ | 芳奉切
誦也。从言風聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

誦也。
大司樂。以樂語敎國子。興道諷誦言語。注。倍文曰諷。以聲節之曰誦。倍同背。謂不開讀也。誦則非直背文。又爲吟詠以聲節之。周禮經注析言之。諷誦是二。許統言之。諷誦是一也。
从言。風聲。
芳奉切。古音在七部。
comments powered by Disqus