ɡǔ | 公戶切
訓故言也。从言古聲。《詩》曰詁訓。

清代 段玉裁《說文解字注》

訓故言也。
故言者、舊言也。十口所識前言也。訓者、說教也。訓故言者、說釋故言以教人是之謂詁。分之則如爾雅析故訓言爲三。三而實一也。漢人傳注多偁故者、故卽詁也。毛詩云故訓傳者、故訓猶故言也。謂取故言爲傳也。取故言爲傳、是亦詁也。賈誼爲左氏傳訓故。訓故者、順釋其故言也。
从言。古聲。
公戸切。五部。
詩曰詁訓。
此句或謂卽大雅古訓是式。或謂卽毛公詁訓傳。皆非是。按釋文於抑、告之話言下云。戸快反。說文作詁。則此四字當爲詩曰告之詁言六字無疑。毛傳曰。詁言古之善言也。以古釋詁正同許以故釋詁。陸氏所見說文未誤也。自有淺人見詩無告之詁言。因改爲詩曰詁訓。不成語耳。
comments powered by Disqus