ǎi | 於害切
臣盡力之美。从言葛聲。《詩》曰:“譪譪王多吉士。”

清代 段玉裁《說文解字注》

臣盡力之美。
釋訓曰。譪譪、萋萋、臣盡力也。大雅毛傳曰。譪譪猶濟濟也。濟濟、多威儀也。
詩曰。譪譪王多吉士。
卷阿文。
从言。葛聲。
於害切。十五部。
comments powered by Disqus