shěn | 式荏切
深諫也。从言念聲。《春秋傳》曰:“辛伯諗周桓公。”

清代 段玉裁《說文解字注》

深諫也。
諗深曡韵。深諫者、言人之所不能言也。小雅。是用作歌。將母來諗。箋云。諗、告也。以餋父母之志來告於君。左傳。昔辛伯諗周桓公。此皆於深諫義近。毛曰。諗、念也。此則謂諗爲念之同音假借。
从言。念聲。
式荏切。七部。
春秋傳曰。辛伯諗周桓公。
左傳閔、二年文。桓十八年諗作諫。
comments powered by Disqus