tiáo | 徒遼切
調
和也。从言周聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

龢也。
龢各本作和今正。龠部曰。龢、調也。與此互訓。和本係唱和字。故許云相應也。今則槩用和而龢廢矣。
从言。周聲。
徒遼切。古音葢在三部。
comments powered by Disqus