zhuì | 竹寘切
諈諉,纍也。从言𡍮聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

諈諉、絫也。
絫累正俗字。今人槩作累而絫廢矣。見釋言。孫炎曰。楚人曰諈。齊人曰諉。郭璞曰。以事相屬累爲諈諉。
从言。垂聲。
竹寘切。音在十六十七部閒。
comments powered by Disqus