jǐnɡ | 居影切
戒也。从言从敬,敬亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

言之戒也。
?部曰。戒警也。小雅。徒御不警。毛曰。不警、警也。大雅以敬爲之。常武。旣敬旣戒。箋云。敬之言警也。亦作僘。
从言敬。敬亦聲。
己皿切。十一部。
comments powered by Disqus