tónɡ | 徒紅切
共也。一曰譀也。从言同聲。《周書》曰:“在夏后之詷。”

清代 段玉裁《說文解字注》

共也。从言。同聲。
徒紅切。九部。
周書曰。在后之詗。
顧命文。某氏尚書作在後之侗釋文曰。馬本作詗共也。許葢用馬說。祭統。鋪筵設詷几。注。詷之言同也。祭者以其妃配之亦不特几也。按此經注本如見。假令經本作同几。又何煩以詷釋之哉。鄭必云之言者鄭意詷本不訓同。於其曡韵訓爲同非若馬許徑云共也。引書後作后者、儀禮注引孝經說云后者、後也。此依韵會用鍇本。
一曰譀也。
通俗文。言過謂之𧩪詷。麤痛徒痛二切。按言過者、言之太過也。與譀訓合。廣韵作言急。恐誤。
comments powered by Disqus