shàn | 所晏切
𧩂也。从言山聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

謗也。
論語。惡居下而訕上者。訕與女部姗、誹也音義同。
从言。山聲。
所晏切。十四部。
comments powered by Disqus