kòu | 苦后切
𧥣
扣也。如求婦先𧥣叕之。从言从口,口亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

扣也。
扣叩古今字。說文有敂無叩。此扣當作敂。
如求婦先𧥣叕之。
此葢古語。諭語我叩其㒳端而竭焉。孔曰。我則發事之始終以語之。公羊傳。吾爲子口隱矣。何曰。口猶口。語發動也。按猶口當作猶叩、句絶。
从言口。
會意。口者叩也。
口亦聲。
苦后切。四部。
comments powered by Disqus