hàn | 下闞切
誕也。从言敢聲。
AD
𧧴

𧧴

俗譀从忘[]

清代 段玉裁《說文解字注》

誕也。
東觀漢記曰。雖誇譀猶令人熱。按誕也當作誇也。譀與誇互訓。
从言。敢聲。
下闞切。八部。
comments powered by Disqus