hònɡ | 戶工切
䜋也。从言工聲。《詩》曰:“蟊賊内訌。”

清代 段玉裁《說文解字注》

䜋也。
大雅召旻傳曰。訌潰也。抑傳曰。虹、潰也。虹者訌之假借字。釋言。虹、潰也。亦作訌。郭云。謂潰敗。按許作䜋者、許以䜋與潰同也。詩。彼童而角。實虹小子。天降罪罟。蟊賊。內訌。皆謂禍由中岀。與中止之義合。
从言。工聲。
戸工切。九部。
comments powered by Disqus