huǎnɡ | 呼光切
夢言也。从言巟聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

夢言也。
夕部曰。夢、不明也。吕覽。無由接而言見?。高曰。?讀爲誣妄之誣。按讀?爲誣者、正如亡無通用。荒幠通用也。
从言。巟聲。
呼光切。十部。
comments powered by Disqus