zhěn | 直刃切
視也。从言㐱聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

視也。
倉公傳診脈、視脈也。從言者、醫家先問而後切也。
从言。㐱聲。
直刃切。又之刃切。十二部。
comments powered by Disqus