jìnɡ | 渠慶切
競言也。从二言。凡誩之屬皆从誩。讀若競。

清代 段玉裁《說文解字注》

竸言也。从二言。
渠慶切。古音在十部。讀如彊。
comments powered by Disqus