jìnɡ | 渠慶切
彊語也。一曰逐也。从誩,从二人。

清代 段玉裁《說文解字注》

彊語也。
競彊曡韵。彊語謂相爭。
从誩二人。
從二人二言也。渠慶切。古音在十部。讀如彊。
一曰逐也。
别一義。
comments powered by Disqus