qiān | 去虔切
辠也。从干、二。二,古文上字。凡䇂之屬皆从䇂。讀若愆。張林說。

清代 段玉裁《說文解字注》

辠也。
辠、犯法也。
从干二。
會意。
二古文上字。
干上是犯法也。
凡䇂之屬皆从䇂。讀若愆。
去虔切。十四部。廣韵曰。䇂古文愆。
comments powered by Disqus