zhuó | 士角切
叢生艸也。象丵嶽相竝出也。凡丵之屬皆从丵。讀若浞。

清代 段玉裁《說文解字注》

叢生艸也。象丵嶽相並岀也。
謂此象形字也。丵嶽曡韵字。或作?嶽。吳語不經見者謂丵嶽。
凡丵之屬皆从丵。讀若浞。
士角切。三部。
comments powered by Disqus