dài | 都代切
分物得增益曰戴。从異𢦔聲。
AD
𢨇

𢨇

籒文戴。

清代 段玉裁《說文解字注》

分物得增益曰戴。
釋訓曰。蓁蓁、孽孽、戴也。毛傳云。蓁蓁、至盛皃。孽孽、盛飾。是皆謂加多也。引伸之凡加於上皆曰戴。如土山戴石曰崔嵬、石山戴土曰?是也。又與載通用。言其上曰戴。言其下曰載也。釋山或本。石載土謂之崔嵬。土載石爲砠。謂石載於土、土載於石則與毛傳不異也。周頌載弁俅俅、月令載青旗皆同戴。
从異。𢦒聲。
都代切。一部。
籒文戴。
弋聲、?聲同在一部。葢非从戈也。
comments powered by Disqus