pán | 蒲官切
大帶也。《易》曰:“或錫之鞶帶。”男子帶鞶,婦人帶絲。从革般聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

大帶也。易曰。或錫之鞶帶。
訟上九。
男子帶鞶。婦人帶絲。
鞶、革帶也。故字從革。内則曰。男鞶革。女鞶絲。注云。鞶、小囊盛帨巾者。男用韋。女用繪。有飾緣之。則是鞶裂。與詩云垂帶如厲、紀子帛名裂繻字雖今異。意實同。按小雅垂帶而厲箋云。而亦如也。而厲、如鞶厲也。鞶必垂厲以爲飾。厲字當作裂。說與禮記注同。而毛傳云厲、帶之垂者。左傳鞶厲。服云。鞶、大帶也。賈逵、杜預說同。虞翻注易亦云。鞶帶、大帶。皆與鄭異。葢鄭以大帶用素。天子諸侯大夫同。士用練。皆不用革也。大帶所以申束衣。革帶以佩玉佩及事佩之等。故喪服以要絰象大帶。又有絞帶象革帶也。内則云。男鞶革。女鞶絲。則鞶非大帶明矣。周禮巾車疏引易注云。鞶帶、佩鞶之帶。此葢鄭注與詩、禮注同。而内則施縏袠注云。縏、小囊也。縏袠言施。爲箴管線纊有之。則縏亦與鞶同類。
从革。
此鄭知非大帶也。
般聲。
簿官切。十四部。
comments powered by Disqus