ɡǒnɡ | 居竦切
以韋束也。《易》曰:“鞏用黃牛之革。”从革巩聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

㠯韋束也。
大雅。藐藐昊天。無不克鞏。毛曰。鞏、固也。此引伸之義也。
易曰。鞏用黃牛之革。
革初九辭。王弼曰。鞏、固也。按此與卦名之革相反而相成。
从革。𢀜聲。
居竦切。古音在三部。見詩瞻卬。
comments powered by Disqus