dīnɡ | 當經切
補履下也。从革丁聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

補𡳐下也。
原思納履則歱決。故履下可補也。今俗謂補綴曰打補靪。當作此字。
从革。丁聲。
當經切。十一部。
comments powered by Disqus