bǐnɡ | 并頂切
刀室也。从革卑聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

刀室也。
刀部曰。削、鞞也。削鞘古今字。音肖。小雅、大雅毛傳不同。說詳玉部。
从革。卑聲。
幷頂切。古音當在十六部。支淸多合韵。故今音入迥韵。
comments powered by Disqus